سه شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۶
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Kolsom Seddighi) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Modern Literary history Part - I(2.00),(),begin from even Literary criticism and Literary criticisms schools(2.00),(کلاس 106),begin from even
یکشنبه Literary criticism and Literary criticisms schools(2.00),(کلاس 112),begin from even Language Laboratory part - I(2.00),(),begin from even
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه Translating Contemporary Literary Texts(2.00),(کلاس 105),begin from even Modern revse and prosetexts Part - I(2.00),(کلاس 105),begin from even
پنج شنبه