یکشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۶
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Aamad Rez Hidarian Shahri) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه English for Specific purposes Part II(2.00),(),begin from even The Study of literary and historical texts in English(2.00),(کلاس 105),begin from even English For Specific Purposes part - I(2.00),(کلاس 105),begin from even Language Laboratory part - III(2.00),(),begin from even
یکشنبه The Study of literary and historical texts in English(2.00),(کلاس 106),begin from even
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه Language Laboratory part - II(2.00),(),begin from even Simultanenous interpretation I(2.00),(),begin from even
پنج شنبه