شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۷

لیست اعضای هیات علمی گروه


سیدمحمدباقر حسینی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:hossaini.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:hossaini@um.ac.ir

سیدمحمدباقر حسینی

برنامه درسی هفتگی استاد

نجمه رجائی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:nrajaie.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:nrajaie@um.ac.ir

نجمه رجائی

برنامه درسی هفتگی استاد

سیدحسین سیدی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:seyedi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:seyedi@um.ac.ir

سیدحسین سیدی

برنامه درسی هفتگی استاد

مرضیه آباد

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mabad.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mabad@um.ac.ir

مرضیه آباد

برنامه درسی هفتگی استاد

احمد رضا حیدریان شهری

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:heidaryan.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:heidaryan@um.ac.ir

احمد رضا  حیدریان شهری

برنامه درسی هفتگی استاد

عباس طالب زاده شوشتری

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:shoshtari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:shoshtari@um.ac.ir

عباس طالب زاده شوشتری

برنامه درسی هفتگی استاد

حسن عبدالهی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:abd.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:abd@um.ac.ir

حسن عبدالهی

برنامه درسی هفتگی استاد

عباس عرب

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:darab.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:darab@um.ac.ir

عباس عرب

برنامه درسی هفتگی استاد

کلثوم صدیقی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:seddighi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:seddighi@um.ac.ir

کلثوم صدیقی

برنامه درسی هفتگی استاد

بلاسم محسنی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mohseni.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mohseni@um.ac.ir

بلاسم محسنی

برنامه درسی هفتگی استاد

حسین ناظری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:nazeri.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:nazeri@um.ac.ir

حسین ناظری

برنامه درسی هفتگی استاد