یکشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۶

لیست دروس ارائه شده در مقطع دکتری (Ph.D) گروه زبان و ادبيات عربي دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

  1. آمادگی برای امتحان جامع ( دکتر )
  2. متون نظم ونثردوره جاهلی واموی ( دکتر حسن عبدالهی)
  3. تحقیق درمباحث صرفی ونحوی ( دکتر امیر مقدم متقی)
  4. متون علمی - منطق عرفان کلام ( دکتر سیدحسین سیدی)
  5. متون علمی - منطق عرفان کلام ( دکتر سیدحسین سیدی)
  6. تحقیق درمباحث بیان وعروض عالی ( دکتر مرضیه آباد)
  7. متون نظم ونثرمعاصر ( دکتر حسین ناظری)
  8. رساله 1 ( دکتر )
  9. رساله 2 ( دکتر )