یکشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۶

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبيات عربي دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. مباحث صرفی و نحوی ( دکتر حسین ناظری)
 2. مباحث صرفی و نحوی ( دکتر حسین ناظری)
 3. مباحث علوم بلاغی ( دکتر مرضیه آباد)
 4. روش تحقیق وسمینار ( دکتر علی منتظمی)
 5. روش تحقیق ومقاله نویسی ( دکتر سیدحسین سیدی)
 6. آئین نگارش فارسی ( دکتر حسن عبدالهی)
 7. فن ترجمه ( اصول ترجمه ) ( دکتر سیدحسین سیدی)
 8. ترجمه ازفارسی به عربی (۱) ( دکتر عباس عرب)
 9. بررسی لهجه های عربی ( دکتر بلاسم محسنی)
 10. بررسی ترجمه متون مطبوعاتی ( دکتر حسین ناظری)
 11. ترجمه شفاهی وهمزمان (۲) ( دکتر احمد رضا حیدریان شهری)
 12. ترجمه متون تخصصی ( دکتر عباس طالب زاده شوشتری)
 13. آزمایشگاه زبان ( دکتر احمد رضا حیدریان شهری)
 14. واژه شناسی ومعادل گزینی ( دکتر کلثوم صدیقی)
 15. پایان نامه ( دکتر )
 16. شعر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی ( دکتر سیدحسین سیدی)
 17. شعر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی ( دکتر سیدحسین سیدی)
 18. نثر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی ( دکتر عباس عرب)
 19. نثر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی ( دکتر عباس عرب)
 20. نثر عربی در دوره عباسی ( دکتر مرضیه آباد)
 21. نثر عربی در دوره عباسی ( دکتر مرضیه آباد)
 22. شعردوره معاصر ( دکتر احمد رضا حیدریان شهری)
 23. شعردوره معاصر ( دکتر احمد رضا حیدریان شهری)
 24. رساله - پایان نامه ( دکتر )
 25. ادبیات تطبیقی ( دکتر سیدحسین سیدی)
 26. ادبیات تطبیقی ( دکتر کلثوم صدیقی)
 27. ادبیات عرفانی ( دکتر عباس طالب زاده شوشتری)
 28. ادبیات دوره وسیط ( دکتر عباس طالب زاده شوشتری)
 29. ادبیات دوره وسیط ( دکتر بلاسم محسنی)