یکشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبيات عربي دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۲ )

 1. مباحث صرفی و نحوی ( دکتر حسین ناظری)
 2. مباحث علوم بلاغی ( دکتر مرضیه آباد)
 3. مباحث علوم بلاغی ( دکتر مرضیه آباد)
 4. نقدادبی ومکاتب نقدی ( دکتر کلثوم صدیقی)
 5. نقدادبی ومکاتب نقدی ( دکتر کلثوم صدیقی)
 6. روش تحقیق وسمینار ( دکتر علی منتظمی)
 7. تفاسیر ادبی قرآن کریم ( دکتر حسن عبدالهی)
 8. تفاسیر ادبی قرآن کریم ( دکتر حسن عبدالهی)
 9. روش تحقیق ومقاله نویسی ( دکتر سیدحسین سیدی)
 10. ترجمه شفاهی وهمزمان (۱) ( دکتر احمد رضا حیدریان شهری)
 11. کارگاه ترجمه ( دکتر بلاسم محسنی)
 12. ترجمه ازفارسی به عربی (۲) ( دکتر عباس عرب)
 13. بررسی ترجمه متون ادبی معاصر ( دکتر کلثوم صدیقی)
 14. پایان نامه ( دکتر )
 15. شعر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی ( دکتر سیدحسین سیدی)
 16. شعر عربی در دوره عباسی ( دکتر امیر مقدم متقی)
 17. شعر عربی در دوره عباسی ( دکتر امیر مقدم متقی)
 18. شعر عربی در دوره عباسی ( دکتر امیر مقدم متقی)
 19. نثر دوره معاصر ( دکتر عباس عرب)
 20. نثر دوره معاصر ( دکتر عباس عرب)
 21. رساله - پایان نامه ( دکتر )
 22. متون تخصصی انگلیسی ( دکتر احمد رضا حیدریان شهری)
 23. ادبیات عرفانی ( دکتر عباس طالب زاده شوشتری)
 24. ادبیات عرفانی ( دکتر عباس طالب زاده شوشتری)
 25. ادبیات عرفانی ( دکتر بلاسم محسنی)
 26. ادبیات دوره وسیط ( دکتر عباس طالب زاده شوشتری)