یکشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۶

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی گروه زبان و ادبيات عربي دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. زبان خارجه عمومی ( دکتر فاطمه وحیدنیا)
 2. صرف 1 ( دکتر حسن عبدالهی)
 3. نحو 1 ( دکتر امیر مقدم متقی)
 4. صرف 2 ( دکتر حسن عبدالهی)
 5. تمرین صرف ونحو 2 ( دکتر امیر مقدم متقی)
 6. فقه اللغه ( دکتر سیدحسین سیدی)
 7. ادبیات تطبیقی ( دکتر کلثوم صدیقی)
 8. تاریخ ادبیات دوره عباسی اول ( دکتر امیر مقدم متقی)
 9. تاریخ ادبیات ازسقوطبغدادتادوره معاصر ( دکتر عباس طالب زاده شوشتری)
 10. تاریخ ادبیات دوره اندلس ( دکتر عباس عرب)
 11. تاریخ ادبیات دوره معاصر 1 ( دکتر کلثوم صدیقی)
 12. تاریخ ادبیات دوره معاصر 2 ( دکتر کلثوم صدیقی)
 13. متون نظم ونثردوره عباسی اول ( دکتر مرضیه آباد)
 14. متون نظم ونثرازسقوطبغدادتادوره معاصر ( دکتر کلثوم صدیقی)
 15. متون نظم ونثردوره اندلس ( دکتر عباس عرب)
 16. متون نظم ونثرمعاصر 2 ( دکتر احمد رضا حیدریان شهری)
 17. مکالمه 1 ( دکتر بلاسم محسنی)
 18. فن ترجمه ( دکتر علی منتظمی)
 19. نامه نگاری وخلاصه نویسی ( دکتر امیر مقدم متقی)
 20. انشاء 1 ( دکتر کلثوم صدیقی)
 21. آزمایشگاه 2 ( دکتر احمد رضا حیدریان شهری)
 22. آزمایشگاه 3 ( دکتر کلثوم صدیقی)
 23. مکالمه 3 ( دکتر بلاسم محسنی)
 24. ادب سیاسی دراسلام ( دکتر عباس عرب)
 25. ادب سیاسی- ادب متعهداهل بیت -ع ( دکتر حسین ناظری)
 26. متون حدیث ( دکتر حسین ناظری)
 27. زبان خارجه تخصصی 2 ( دکتر احمد رضا حیدریان شهری)
 28. قرائت متون تفسیری قرآن کریم ( دکتر حسین ناظری)
 29. قرائت متون عرفانی ( دکتر عباس طالب زاده شوشتری)
 30. قرائت و ترجمه و تجوید قرآن کریم ( دکتر بلاسم محسنی)
 31. علوم بلاغی 1 ( دکتر مرضیه آباد)
 32. متون نظم ونثرعربی درایران ازسقوط بغدادتادوره م ( دکتر بلاسم محسنی)
 33. مهارتهای زندگی دانشجویی ( دکتر )
 34. پایان نامه ( دکتر )
 35. متون علمی - منطق عرفان کلام ( دکتر سیدحسین سیدی)