شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۷
الدکتور طالب زاده و الدکتور محسنی
أساتذة القسم اللغة العربیة و أساتذة جامعة نزوی
السیدة قادری

سکرتیریة القسم

محاضرة علمیة بمناسبة یوم العالمی للغة العربیة
إقامة محاضرة علمیة بحضور أساتذة من سلطنة عمان
اخبار و اطلاعیه ها
جلسات دفاع
چهارشنبه, ۴ مهر ۱۳۹۷
چهارشنبه, ۴ مهر ۱۳۹۷
چهارشنبه, ۴ مهر ۱۳۹۷
دوشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۷
تازه های کتب و مقالات
مجلات گروه
IMAGE مجله گروه عربی

مجلّهً ‌زبان و ادبیّات عربی نوع نشریه:(علمی - پژوهشی) ، دو فصلنامهشابن چاپی:2008-7217شابن آنلاین:2383-2681صاحب امتیاز:دانشگاه فردوسی مشهدمدیر مسئول:دکتر سید حسین فاطمیسردبیر:دکتر عباس عربمدیر اجرائی:مرضیه دهقانفکس:05118794144آدرس:مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دفتر مجله عربیضریب تاثیر:0.116