دوشنبه, ۰۱ مرداد ۱۳۹۷
نمایش # 
جلسه دفاع پایان نامه دکتری آقای محمدی نژادپاشاکی
جلسه ی دفاع از پایان نامه دکتری خانم وحدانی
جلسه دفاع خانم شیرین الموالی
جلسه دفاع دکتری
جلسه ی دفاع کارشناسی ارشد عراقی
اطلاعیه دفاع ارشد آقای خودکامه
جلسه دفاع دکتر آقای حاکم جاسم عبداله الغرباوی
جلسه دفاع آقای خراسانی
جلسه دفاع خانم کاشی (کارشناسی ارشد)
oooجلسه های دفاع ارشد ودکتری بهمن***95
جلسه دفاع آقای مشتاق شمری
جلسه دفاع آقای حسین زهی سیاه نظر(کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع آقای حسن پور (کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع خانم کوهی (کارشناسی ارشد)
دفاع آقای حیدرواحدحمادی الخرسه
جلسه دفاع آقای گلستانه
جلسه دفاع آقای سلمانی گلیان
جلسه دفاع خانم زمردی
جلسات دفاع شهریور95
جلسه دفاع از پایان نامه آقای العجیلی(کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع دکتری خانم طالبی
جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم صفری
جلسه دفاع دکتری خانم کریمی ترکی
دفاع ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه آقای بستان (دکتری)
جلسه دفاع آقای علی خواجه (دکتری)
جلسه دفاع دکتری آقای ابوالقاسم ترابی
جلسه دفاع خانم غزنوی (کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع خانم صدیقه نصیری
جلسه دفاع خانم نسرین ضیائی حسینی
جلسه دفاع آقای فیروزیان
جلسه دفاع آقای اعظمی
جلسه دفاع خانم لیلا هاشمی ( کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع خانم سکینه سادات جابر ( کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع خانم مهدی زاده (دکتری)
جلسه دفاع از پایان نامه خانم کریمی زاده
جلسه دفاع از پایان نامه آقای لوی علی مجید الانصاری
جلسه دفاع خانم ملیحه مقبلی (دکتری)
جلسه دفاع آقای دارآفرین
جلسات دفاع آقای رفیعی( دکتری)
چلسه دفاع آقای شربت دار ( دکتری)
جلسه دفاع آقای حمیدی فر (دکتری)
جلسه دفاع خانم فاطمه باقری( کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع آقای اسعد سالم الغانم (کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع خانم عسکری (دکتری)
جلسه دفاع آقای محمد ضیاء العمر
جلسه دفاع آقای حسن عادل جبر( کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع آقای سید خلیل جابر( کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع خانم ملیحه صفایی( کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع خانم سمیه صادق( کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع خانم زهرا مکی( کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع آقای محمد شیر دل( کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع خانم حقایقی( کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع آقای ماجد عطیه حمید غزی( کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع خانم صفای نیکو( کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع آقاي عبدالحسين كعب عمير( كارشناسي ارشد)
جلسه دفاع آقای سلیم ضیّول قاسم( کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع آقای اسدی( کارشناسی ارشد)