پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

هفده تیرماه امتحان جامع برگزار می شود.

قابل توجه دانشجویان گرامی

تاریخ برگزار آزمون جامع رشته زبان و ادبیات عربی روز شنبه مورخ 1396/4/17می باشد.دانشجویانی که حدنصاب نمره را در آزمون زبان عربی کسب نموده اند جهت هماهنگی به استادان راهنمای خویش مراجعه نمایند.