پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

مصاحبه 1111آزمون دکتری96

قابل توجه قبول شدگان مرحله اول آزمون دکتری96

  بدینوسیله به استحضار می رساند مصاحبه آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد روز سیزدهم تیرماه سال جاری برگزار خواهدشد.