دوشنبه, ۰۱ مرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع آقای خراسانی

 

گروه زبان و ادبیات عربی

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

سمبولیسم در اشعار نزار قبانی

 

 

 

استاد(ان) راهنما:

دکترمحسنی

 

 

استاد(ان) مشاور:

دکترعرب

 

 

استاد(ان) داور:

دکترطالب زاده

دکترناظری

 

 

نگارش:

آقای سعیدخراسانی

 

 

 

                       

ساعت 12 یکشنبه 24/2/96اتاق 307