دوشنبه, ۰۱ مرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع خانم کاشی (کارشناسی ارشد)

گروه زبان و ادبیات عربی

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

بلاغت حذف در زبان عربی با تأملی برآیات قرآن کریم

 

 

 

استاد(ان) راهنما:

دکترحسینی

 

 

استاد(ان) مشاور:

دکترنوروزی

 

 

استاد(ان) داور:

دکترطالب زاده

دکترناظری

 

 

نگارش:

خانم کاشی طرقی

 

 

 

                       

ساعت 14سه شنبه    مورخ 95/12/17