یکشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

oooجلسه های دفاع ارشد ودکتری بهمن***95

 

جلسات دفاع

بهمن95

         

دانشجو

تاریخ دفاع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

استاد داورونماینده

 

خانم صبوحی

ارشدمترجمی

 

دکترصدیقی

دکترحیدریان

 

 

 

خانم حامدی

ارشدمترجمی

سه شنبه26/11/95ساعت10

دکترصدیقی

دکترحیدریان

دکترطالب زاده

دکترعرب

خانم چرکزی

ارشدمترجمی

 

یکشنبه 24/11/95ساعت12

دکترحیدریان

دکترصدیقی

دکترمقدم

دکترطالب زاده

خانم عباسی

ارشدمترجمی

 

شنبه30/11/95ساعت12

دکترحیدریان

دکترصدیقی

دکترعبدالهی

دکترناظری

خانم حمید

ارشدمترجمی

 

چهارشنبه20/11/95ساعت12

دکترسیدی

دکترصدیقی

دکترحیدریان

دکترمحسنی

 

خانم درخشان

ارشدمترجمی

 

دکترآباد

دکترمحسنی

دکترصدیقی

دکترمقدم

آقای قربان زاده

ارشدادبیات عرب

چهارشنبه27/11/95ساعت16

دکترسیدی

دکترحیدریان

دکترناظری

دکترمحسنی

خانم علیخواجه

ارشدمترجمی

 

دوشنبه25/11/95ساعت12

دکترنوروزی

دکترعرب

دکترناظری

دکترطالب زاده

آقای خدایاری

دکتری

 

سه شنبه26/11/95ساعت12

دکترعبدالهی

دکترسیدی

دکترنوروزی

دکترآباد

دکترطالب زاده

دکتررضائی کرمانی