یکشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع آقای مشتاق شمری

 

 

گروه زبان و ادبیات عربی

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

الحجاج فی قصه عیسی بن مریم علیها سلام فی القرآن الکریم "دراسه تداولیه"

 

 

 

استاد(ان) راهنما:

دکترمحسنی

 

 

استاد(ان) مشاور:

دکترطالب زاده

 

 

استاد(ان) داور:

دکترناظری

دکترمقدم

 

 

نگارش:

آقای مشتاق

 

 

 

                       

ساعت 10یک شنبه 3/11/95اتاق 201