جمعه, ۲۸ دی ۱۳۹۷

جلسه دفاع آقای حسین زهی سیاه نظر(کارشناسی ارشد)

گروه زبان و ادبیات عربی

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

بررسی مقایسه‏ای الکشاف و البحر المحیط و تحلیل آراء نحوی و زبانی این دو اثر در سوره بقره

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر ناظری

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر حسینی

 

استاد(ان) داور:

دکتر محسنی

دکتر طالب زاده

 

نگارش:

آقای خدا نظر حسین زهی سیاه خاني

 

ساعت 12 سه شنبه 28/10/95

اتاق