دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع آقای حسن پور (کارشناسی ارشد)

 

گروه زبان و ادبیات عربی

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

ترجمه کتاب استدعاء الشخصیات التراثیه فی الشعرالعربی المعاصر

 

 

 

استاد(ان) راهنما:

دکترصدیقی

 

 

استاد(ان) مشاور:

دکترحیدریان

 

 

استاد(ان) داور:

دکترطالب زاده

دکترسیدی

 

 

نگارش:

آقای خیراله حسن پور

 

 

 

                       

ساعت 10 شنبه 11/10/95اتاق قطب علمی