یکشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع خانم کوهی (کارشناسی ارشد)

گروه زبان و ادبیات عربی

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

مقامه نویسی در دوره معاصر با تکیه بر مقامات ناصیف الیازجی

 

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر ناظری

 

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر محسنی

 

 

استاد(ان) داور:

دکترمقدم متقی

دکترعبدالهی

 

 

نگارش:

خانم صدیقه کوهی

 

 

 

 

ساعت 12 سه شنبه 95/9/16

اتاق 306