پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

دفاع آقای حیدرواحدحمادی الخرسه

 

گروه زبان و ادبیات عربی

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

اختلافات نحوی در دیوان تأبط شراً

 

 

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر حسینی

 

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر محسنی

 

 

استاد(ان) داور:

دکترعرب

دکترناظری

 

 

نگارش:

آقای حیدر واحد حمادی الخرسه

روزشنبه1395/8/15ساعت12اتاق201