یکشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع آقای گلستانه

 

 

گروه زبان و ادبیات عربی

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

بررسی شخصیت و شعر ابن عنین

 

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر آباد

 

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر نوروزی

 

 

استاد(ان) داور:

دکترمقدم متقی

دکترناظری

 

 

نگارش:

آقای سیدعادل گلستانه

 

 

 

                                                                                                                                           

 

ساعت 12 سه شنبه 4/8/95

اتاق