یکشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع آقای سلمانی گلیان

 

 

گروه زبان و ادبیات عربی

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

بررسی مضامین عاشقانه درشعرنزارقبانی و جعفرقلی زنگلی

 

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر عرب

 

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر ناظری

 

 

استاد(ان) داور:

دکتر سیدمحمدباقرحسینی

دکتربلاسم محسنی

 

 

نگارش:

آقای سلمانی گلیان

 

 

 

 

ساعت 12 یکشنبه 2/8/95

اتاق202