یکشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع خانم زمردی

 

 

گروه زبان و ادبیات عربی

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

پژوهشی در مضامین شعری بهاء الدین زهیر

 

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر آباد

 

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر ناظری

 

 

استاد(ان) داور:

دکتر عباس عرب

دکترعباس طالب زاده

 

 

نگارش:

خانم زمردی

 

 

 

 

ساعت 10 چهارشنبه 28/7/95

قطب علمی