پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

جلسات دفاع شهریور95

 

دانشجو

تاریخ دفاع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

استاد داور

خانم صباغیان

10/6/95

ساعت10

اتاق201

دکتر عبدالهی

دکتر محسنی

دکتر طالب زاده

دکترحیدریان

خانم ترسلی

نامشخص

دکتر عبدالهی

 

 

 

آقای یزدانی

16/6/95

دکتر ناظری

دکترعرب

دکترسیدی

دکتر محسنی

آقای ضیاء

10/6/95

ساعت10

قطب علمی

دکترطالب زاده

دکترمحسنی

دکترعرب

دکترناظری

آقای کفاش زاده

17/6/95

ساعت9

دکتر محسنی

دکتر ناظری

دکترآباد

دکترعرب

آقای عرب بافرانی

16/5/95

ساعت10

دکتر نوروزی

دکتر عبدالهی

دکترطالب زاده

 

 

خانم زالی

15/6/95

ساعت10

دکترناظری

دکترمحسنی

دکترنوروزی

دکترعبدالهی

دکترابن الرسول

دکترآباد

خانم حاجی رجبی

17/5/95

ساعت10

دکترعبدالهی

 

دکتر آباد

دکترنوروزی

دکتر عرب

دکتراکبری

آقای رحمانی

20/6/95

ساعت12

دکترعرب

دکتر طالب زاده

دکتر ناظری

دکترنوروزی

دکتر محسنی

آقای حق پناه

20/6/95

ساعت9

اتاق201

دکتر طالب زاده

دکتررجائی

دکترعرب

دکترعبدالهی

دکتر آباد

آقای کشمیری

28/6/95

ساعت10

 

دکترطالب زاده

دکتر ناظری

دکترنوروزی

دکترمحسنی

دکترعبدالهی

دکتر اکبری

آقای کریمیان

29/6/95

ساعت12

 

دکترآباد

دکتر ناظری

دکترسیدی

دکترصدیقی

دکترطالب زاده

دکتر اکبری

خانم ترسلی

 

20/6/95

ساعت8

اتاق202

دکتر عبدالهی

دکترعرب

دکتر نوروزی

دکتر ناظری

آقای نصرالهی

31/6/95

ساعت14-12

 

دکتر نوروزی

دکترآباد

دکترعرب

دکتر طالب زاده

آقای محمدعلی موسوی

31/6/95

اتاق202ساعت12-10

 

دکترناظری

دکترطالب زاده

دکتر مقدم

دکتر محسنی