پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع از پایان نامه آقای العجیلی(کارشناسی ارشد)

جلسه دفاع از پایان نامه  کارشناسی ارشد

گروه زبان و ادبیات عربی

 

عنوان پایان نامه:

« التمرد فی شعر دعبل الخزاعی دراسه فنیه»

 

                                                 دانشجو: علی طالب مهدی العجیلیی طالب مهدی، العجیلی

 

استاد راهنما: دکتربلاسم محسنی

استاد مشاور: دکتر حسین ناظری

 

زمان: چهارشنبه  27/5/1395 ساعت: 10:00

مکان : اتاق 201