دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم صفری

 

 

گروه زبان‌ و ادبیات عرب

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

بررسی معنا شناختی سوره ی مزمل و مدثر

 

 

نام دانشجو:

خانم صفری

 

 

استاد(ان) راهنما:

آقای دکتر سیدی

 

 

استاد(ان) مشاور:

خانم دکتر آباد

 

 

استاد(ان) داور:

آقای دکتر طالب زاده- خانم دکتر صدیقی

 

 

 

 

ساعت  10 یکشنبه 27/4/95، اتاق201