یکشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع دکتری خانم کریمی ترکی

 

 

گروه زبان‌ و ادبیات عرب

 

موضوع رساله دکتری:

«رمز و اسطوره در نمایشنامه های محمدالماغوط»

 

 

نام دانشجو

فاطمه کریمی ترکی

 

 

استاد(ان) راهنما:

آقای دکترسیدحسین سیدی

 

 

استاد(ان) مشاور:

آقای دکتر احمدرضاحیدریان شهری

آقای دکتر علی نوروزی

 

 

استاد(ان) داور داخلی:

آقای دکترحسین ناظری- خانم دکتر صدیقی

 

 

استاد داور خارجی:

آقای دکتر خورسندی

 

 

ساعت  ... سه شنبه 8/4/95،