پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

دفاع ارشد

 

 

گروه زبان‌ و ادبیات عرب

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

موضوع پایان نامه ترجمه کتاب"استدعاء الشخصیات التراثیه"

 

 

نام دانشجو:

خانم محمدی

 

 

استاد(ان) راهنما:

خانم دکترصدیقی

 

 

استاد(ان) مشاور:

آقای دکتر حیدریان

 

 

استاد(ان) داور:

آقای دکتر سیدی- آقای دکتر عبدالهی

 

 

 

 

ساعت    یک شنبه 16/3/95، اتاق202