پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

شماره تماس جهت پاسخگویی

 

شماره تماس با گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد

05138806762کارشناس گروه -قادری