پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

فرم امتیاز***مصاحبه آزمون دکتری95

نحوه ارزیابی تخصصی (مرحله دوم)آزمون دکتری95

ارزیابی سوابق علمی پژوهشی و آموزشی داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دوره دکتری بر اساس نامه شماره201788/21 مورخ30/10/93 دفتربرنامه ریزی آموزش عالی وتایید معاون محترم آمو.زشی وزارت متبوع شامل سه بخش به شرح زیر است.

الف-پژوهشی با حداکثر15امتیاز(مطابق با جدول1)

ب-آموزشی با حداکثر10امتیاز(مطابق با جدول2)

ج-آزمون تخصصی یامصاحبه با حداکثر 20امتیاز(مطابق باجدول3)

الف)امتیاز پژوهشی:

جدول1-نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی(حداکثر15امتیاز)

امتیاز مکتسبه

نحوه ارزیابی

حداکثر

امتیاز

نوع فعالیت

ردیف

 

-هرمقاله تا5امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء

-برگزیدگی داخلی تا1/5 وخارجی تا3امتیاز

10امتیاز

1-1مقالات علمی-پژوهشی(داخلی-خارجی)مرتبط با رشته تحصیلی

1-2گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

1-3برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر

1

 

 

1امتیاز

مقالات علمی-ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی

2

 

 

2امتیاز

مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر(داخلی یاخارجی)

 

3

 

 

1امتیاز

تالیف یاترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

4

 

 

1امتیاز

کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد

5

 

 

15

جمع

 

ب)امتیاز آموزشی:

جدول2-نحوه محاسبه امتیازات آموزشی(حداکثر10امتیاز)

امتیاز مکتسبه

نحوه ارزیابی

حداکثر

امتیاز

نوع فعالیت

ردیف

 

 

2امتیاز

معدل وکیفیت دانشگاه محل تحصیل کارشناسی

6

 

 

2امتیاز

معدل وکیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

7

 

 

1امتیاز

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

8

 

 

1امتیاز

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

9

 

 

1امتیاز

برگزیدگان المپیادهای علمی-دانشجویی

10

 

 

 

مدرک زبان

11

 

 

10

جمع

 

ج)امتیاز مصاحبه:

جدول3-نحوه محاسبه مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری حداکثر20امتیاز

امتیاز مکتسبه

نحوه ارزیابی

حداکثر

امتیاز

نوع فعالیت

ردیف

 

 

2امتیاز

تسلط در تجزیه وتحلیل مسائل علمی وپاسخگویی به سؤالات

12

 

 

2امتیاز

وسعت نظر،نآوری وکارآفرینی،

13

 

 

2امتیاز

شخصیات،متانت و نحوه تعامل

14

 

 

2امتیاز

نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی

15

 

 

2امتیاز

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

16

 

 

5امتیاز

همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت های علمی اعضای گروه

17

 

 

20امتیاز

جمع

 

 


 

د)امتیاز مدرک زبان:

جدول4-همترازی نمرات آزمون های ملی وبین المللی زبان انگلیسی

 

TOEFLPAPE

R

TOLIMO

 

TOEFL

COMPUTER

TOEFL

IBL

IELTS

Equivalent

MSRT

(MCHE)

3

600-680

96-120

7-9/0

90-100

2/75

575-599

86-95

6/5-6/9

85-89

2/5

550-572

76-85

6-6/4

80-82

2/25

525-549

66-75

5/5-5/9

75-79

2

500-524

56-65

5-5/3

70-73

1/75

475-499

46-55

3/5-4/9

65-69

1/5

450-473

36-45

4-4/4

60-63

1/25

325-329

29-35

3/5-3/9

50-59

 

 

 

لازم به ذکر است امتیاز امتحان کتبی50 و امتیاز آزمون سنجش 5 محاسبه می شود.