یکشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع آقای علی خواجه (دکتری)

 

 

--------- موضوع پایان‌نامه / رساله: ---------

تناسب اسماء و صفات الهی با بافت و سیاق آیات قرآن کریم 

 

 

 

--------- نام دانشجو: ---------

شعیب علی خواجه

دکتری زبان و ادبیات عرب

 

 

 

--- استاد راهنما: ---

خانم دکتر رجایی

 

--- استاد مشاور: ---

آقای دکتر حسینی

آقای دکتر نوروزی

 

 

--- داور داخلی: ---

آقای دکتر ناظری

آقای دکتر عرب

 

--- داور خارجی: ---

آقای دکتر اکبری

(دانشکده الهیات)

 

 

------ زمان: ------

ساعت 12 شنبه 95/2/25

 

 

---- مکان: ----

تالار رجایی