دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع دکتری آقای ابوالقاسم ترابی

جلسه دفاع از پایان نامه  دکتری

گروه زبان و ادبیات عربی

 

عنوان پایان نامه:

آسیب شناسی رشته زبان و ادبیات عربی در نظام آموزش عالی با بررسی ده دانشگاه منتخب ایران 

دانشجو:  آقای ابوالقاسم ترابی 

 

استاد راهنما: دکتر علی منتظمی

استادراهنما:دکترعلی نوروزی

استاد مشاور: دکتر عباس عرب

استادمشاور:دکتر اباصلت خراسانی

 

زمان: دوشنبه   27/2/1395 ساعت: 11:30

مکان : ....