دوشنبه, ۰۱ مرداد ۱۳۹۷

نشست مدیر گروه و اساتید با دانشجویان

گروه زبان و ادبیات عربی به مناسبت هفته آموزش برگزار می کند.

مقدم تمامی استادان و دانشجویان را در این برنامه ها گرامی

می داریم.

 

یکشنبه 1395/2/12

نشست مدیر گروه و استادان گروه با دانشجویان

-      پرسش و پاسخ و بررسی مسائل آموزشی

11-10

دانشجویان کارشناسی

سالن رجایی

12-11

تحصیلات تکمیلی

13-12

 پردیس بین الملل