دوشنبه, ۰۱ مرداد ۱۳۹۷

انتشار کتاب «نزاع سنت و مدرنیسم در شعر معاصر عرب»

کتاب « نزاع سنت و مدرنیسم در شعر معاصر عرب» تألیف آقای دکتر سید حسین سیدی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی و از سوی انتشارات دانشگاه فردوسی منتشر شد.

 

jjjjj