پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع خانم غزنوی (کارشناسی ارشد)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

گروه زبان و ادبیات عربی گرایش مترجمی

 

عنوان پایان نامه:

 ترجمه کتاب « بحوث بلاغیة »

 

دانشجو: خانم سمیرا غزنوی

 

استاد راهنما: دکتر علی نوروزی                                      استاد مشاور: دکتر عباس عرب

داوران: دکتر عباس طالب زاده

دکتر حسین ناظری

  

زمان: دو شنبه   10/12/1394 ساعت: 12:00

مکان : اتاق 201