پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

اطلاعیه شماره4 مصاحبه متقاضیان جذب

اسامی متقاضیان دعوت شده به مصاحبه جهت جذب در گروه زبان و ادبیات عربی بر اساس حروف الفبا به شرح زیر می باشد:

- خانم بیگدلی   اعظم

-خانم خسروی   راضیه

- آقای خلف   حسن

-آ قای خنیفی زاده   احمد

-آقای دائمی   حسین

- خانم زیبائی منیر

-خانم سالم شیرین

- آقای کاهه علیرضا

-آقای محمدی   اویس