جمعه, ۲۸ دی ۱۳۹۷

جلسه دفاع از پایان نامه آقای بستان (دکتری)

 

جلسه دفاع از پایان نامه  دکتری

گروه زبان و ادبیات عربی

 

عنوان پایان نامه:

« بازتاب مفاهیم قرآنی در شعر پایداری عربی(مطالعه موردپژوهانه در شعر محمود درویش و احمد مطر»

 

دانشجو:  محمد بستان  

 

استاد راهنما: دکتر احمدرضاحیدریان شهری

استاد مشاور: دکتر سیدحسین سیدی

استاد مشاور:دکتر کلثوم صدیقی

 

اساتید داور:

آقای دکتر محسنی ( داور داخلی)

آقای دکتر صاحبعلی اکبری( داور خارجی)

 

زمان: سه شنبه   20/11/1394 ساعت: 10:00