پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

تهیه چکیده مبسوط از برای پایان نامه

تهیه چکیده مبسوط از برای پایان نامه

 

در جلسه مورخ94/11/13 شورای عمومی گروه زبان و ادبیات عربی مقرر شد از

 

سال1395 پایان نامه ها دارای چکیده مبسوط باشد.برای پایان نامه های فارسی چکیده

 

مبسوط به زبان عربی و پایان نامه های عربی که به زبان فارسی نوشته شود.