پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

مصاحبه متقاضیان جذب

مصاحبه متقاضیان جذب

 

زمان مصاحبه متقاضیان جذب در گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد در روز

 

سه شنبه94/11/27

ساعت10-13

در محل دفتر گروه زبان و ادبیات عربی برگزار خواهد شد.جزئیات مصاحبه

 

متعاقبا اعلام خواهد شد.ضمنا مصاحبه به زبان عربی انجام خواهد شد.