یکشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع آقای فیروزیان

جلسه دفاع از پایان نامه  کارشناسی ارشد

گروه زبان و ادبیات عربی – گرایش مترجمی

 

عنوان پایان نامه:

« ترجمه ی کتاب صوره اروبا فی الادب العربی الحدیث من طه حسینی الی الطیب صالح»

 

دانشجو:  آقای رضا فیروزیان

 

 

استاد راهنما: دکتر طالب زاده

استاد مشاور: دکتر عبدالهی

 

زمان: یکشنبه   1394/11/11 ساعت: 12:00

مکان : اتاق201