دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع خانم لیلا هاشمی ( کارشناسی ارشد)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

گروه زبان و ادبیات عربی گرایش مترجمی

 

عنوان پایان نامه:

 ترجمه کتاب « شجرة البؤس »

 

دانشجو: خانم لیلا هاشمی

 

     استاد راهنما: دکتر بلاسم محسنی                            استاد مشاور: دکتر عباس عرب

داوران: دکتر احمد رضا حیدریان شهری

دکتر حسین ناظری

  

زمان: دو شنبه  5/ 11/ 1394 ساعت: 12:00

مکان : اتاق 209