یکشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع خانم سکینه سادات جابر ( کارشناسی ارشد)

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

گروه زبان و ادبیات عربی گرایش مترجمی

 

عنوان پایان نامه:

 ترجمه کتاب « أسئلة بیانیة فی القرآن الکریم »

 

دانشجو: سکینه سادات جابر

 

        استاد راهنما: دکتر حسن عبدالهی                            استاد مشاور: دکتر بلاسم محسنی

  

زمان: دو شنبه  5/ 11/ 1394 ساعت: 10:00

مکان : اتاق209