یکشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع از پایان نامه آقای لوی علی مجید الانصاری

جلسه دفاع از پایان نامه  کارشناسی ارشد

گروه زبان و ادبیات عربی – گرایش ادبیات

 

عنوان پایان نامه:

« شعری خمریات الشریف العقیلی وأبی نواس. بینامتنمت»

 

دانشجو:  آقای لوی علی مجید الانصاری 

 

استاد راهنما: دکتر عرب

استاد مشاور: دکتر طالب زاده

 

زمان: شنبه   1394/11/3 ساعت: 10:00

مکان : اتاق201