دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع خانم مهدی زاده (دکتری)

جلسه دفاع از پایان نامه  دکتری

گروه زبان و ادبیات عربی

 

عنوان پایان نامه:

« بررسی ملل و اقوام در قرآن کریم با توجه به عبرتهای تاریخی آن»

 

دانشجو: حهناز مهدی زاده

 

استاد راهنما: دکتر حسین ناظری                استادان مشاور: دکتر عباس طالب زاده شوشتری

                                                                            دکتر بلاسم محسنی

 

داور داخلی: دکتر                                                        داور خارجی: دکتر دکتر اکبری

                                                                       (دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی)

  

زمان: سه شنبه   29/ 10/ 1394 ساعت: 10:00

مکان : تالار شریعتی