پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع خانم ملیحه مقبلی (دکتری)

جلسه دفاع از پایان نامه  دکتری

گروه زبان و ادبیات عربی

 

عنوان پایان نامه:

« زن از نگاه ادبای خراسان قرن چهارم و پنجم هجری »

 

دانشجو: خانم ملیحه مقبلی

 

استاد راهنما: دکتر سید محمد باقر حسینی                استادان مشاور: دکتر حسین ناظری

                                                                                        دکتر علی نوروزی

 

داور داخلی: دکتر  عباس عرب                                       داور خارجی: دکتر صاحبعلی اکبری

             دکتر عباس طالب زاده                            (دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی)

  

زمان: سه شنبه   29/ 10/ 1394 ساعت: 8:00

مکان : تالار رجایی