پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع آقای دارآفرین

 

جلسه دفاع از پایان نامه  ارشد

گروه زبان و ادبیات عربی

 

عنوان پایان نامه:

« پژ وهش ادبی نظری وکاربردی متون قرانی»

 

دانشجو:  آقای هاشم دارآفرین 

 

استاد راهنما: دکترسیدی

استاد مشاور: دکتر نوروزی

 

 

 

زمان: چهار شنبه   1394/10/30 ساعت: 10