یکشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

چلسه دفاع آقای شربت دار ( دکتری)

 

جلسه دفاع از پایان نامه  دکتری

گروه زبان و ادبیات عربی

 

عنوان پایان نامه:

« تصویر هنری در جزء سی قرآن»

 

دانشجو: حسن علی شربتدار

 

استاد راهنما: دکتر سید حسین سیدی                       استادان مشاور: دکتر حسین ناظری

                                                                                دکتر احمدرضا حیدریان شهری

 داور داخلی: دکتر .................                                         داور خارجی: دکتر شمس آبادی

                                                                                    (دانشگاه حکیم سبزواری)

  

زمان: یک شنبه   1394/10/20 ساعت: 10:00

مکان : تالار رجایی