دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

جلسات دفاع آقای رفیعی( دکتری)

جلسه دفاع از پایان نامه  دکتری

گروه زبان و ادبیات عربی

 

عنوان پایان نامه:

« معناشناسی واژه ایثار در قرآن کریم »


 

دانشجو: علی رفیعی

 

استاد راهنما: دکتر سید حسین سیدی                        استادان مشاور: دکتر حسن عبدالهی

                                                                                         دکتر حسین ناظری

 داور داخلی: دکتر مرضیه آباد                                         داور خارجی: دکتر اکبری

                                                                                    ( دانشکده الهیات)

 

زمان: یک شنبه   1394/10/20 ساعت: 12:00

مکان : تالار شریعتی