یکشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع خانم فاطمه باقری( کارشناسی ارشد)

جلسه دفاع از پایان نامه  کارشناسی ارشد

گروه زبان و ادبیات عربی – گرایش  ادبیات

 

عنوان پایان نامه:

« نمود حماسه حسینی درسروده های علی موسوی گرمارودی و بولس سلامه »

 

دانشجو:  خانم فاطمه باقری 

 

استاد راهنما: دکتر حیدریان

استاد مشاور: دکتر صدیقی

 

زمان: شنبه   1394/10/9 ساعت: 12:30

مکان : تالار دکتر شریعتی