یکشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع آقای اسعد سالم الغانم (کارشناسی ارشد)

جلسه دفاع از پایان نامه  کارشناسی ارشد

گروه زبان و ادبیات عربی گرایش  ادبیات

 

عنوان پایان نامه:

« پژوهشی در مادۀ شهد ومترادفات آن در قرآن کریم (رویکردی لغوی و معنا شناختی) »

 

دانشجو:  اسعد احمد سالم الغانم

 

استاد راهنما: دکتر مرضیه آباد

استاد مشاور: دکتر بلاسم محسنی

 

زمان: سه شنبه   24/ 9/ 1394 ساعت: 10:00

مکان :