دوشنبه, ۰۱ مرداد ۱۳۹۷

سخنرانی ها و کارگاه های هفته پژوهش گروه عربی

عنوان

ارائه دهنده

روز

ساعت

اتاق

سخنراني:بررسي سبكهاي واژه سازي در زبان عربي

خانم دكتر صديقي

يكشنبه

1394/9/22

10-12

كارگاه آشنايي با اعداد در زبان عربي

(اعداد اصلي-ترتيبي-اعشاري و كسري)

خانم زهرا راه چمني

سه شنبه

94/9/24

10-12

106

كارگاه روش تحقيق و اصول مقاله نويسي

خانم سكينه صارمي

دوشنبه

94/9/23

4-6

203

گزارش سفر به عمان

خانم دكترشيرين سالم

يكشنبه

94/9/22

 

11:30-13:30

كارگاه علوم بلاغي(معاني و بيان)

خانم مريم بخشنده

يكشنبه

94/9/22

14-16

16-18