پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

برنامه هفته پژوهش گروه عربی

عنوان

ارائه دهنده

روز

ساعت

اتاق

سخنراني بررسي سبكهاي واژه سازي در زبان عربي

خانم دكتر صديقي

يكشنبه

94/9/22

10-12

كارگاه آشنايي با اعداد در زبان عربي

(اعداد اصلي، ترتيبي، اعشاري و كسري)

خانم زهرا

راه چمني

سه شنبه

94/9/24

10-12

106

كارگاه روش تحقيق و اصول مقاله نويسي

خانم سكينه صارمي

دوشنبه

94/9/23

4-6

203

گزارش سفر به عمان

خانم دكترشيرين سالم

يكشنبه

94/9/22

 

11:30-13:30

كارگاه علوم بلاغي (معاني و بيان)

خانم مريم بخشنده

يكشنبه

94/9/22

14-16

16-18